STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI PALANCA PE PERIOADA 2021-2027

Elaborarea strategiilor de dezvoltare locală reprezintă unul din paşii cei mai importanţi care susţin procesele de dezvoltare locală, condiţionând şi influenţând în bună măsură evoluţia acestora. Acest tip de strategii clarifică direcţiile şi domeniile spre care se  orientează efortul de dezvoltare al comunităţilor pe termen mediu şi lung.
Principiile de bază care au stat la baza elaborării acestei strategii au fost următoarele:
 principiul cunoaşterii trăsăturilor locale. Programul a fost elaborat în urma unei analize  atente a realităţilor din această comună;
 principiul realităţii. Acest plan strategic prezintă potenţialul, stadiul de dezvoltare şi baza de plecare în cadrul procesului dezvoltării durabile;
 principiul continuităţii şi sustenabilităţii. Programul va fi îmbunătăţit continuu şi după  adoptarea acestuia de către primărie;
 principiul armonizării cu obiectivele de dezvoltare existente la nivelul Uniunii Europene;
Relevanţa acestui tip de activitate constă în faptul că, aplicarea strategiei de dezvoltare regională şi rurală va conduce la reducerea disparităţilor din cadrul spaţiului rural şi la participarea României la propunerile de asistenţă a U.E
Utilitatea elaborării planurilor de dezvoltare strategică este susţinută de argumente, care în esenţă vizează:
 utilizarea resurselor umane şi logistice existente – elaborarea unui plan strategic de dezvoltare locală contribuie, pe termen mediu şi lung, la gestionarea mai eficientă a resurselor locale (resurse umane, financiare, logistice etc.), permiţând mobilizarea la cote superioare a acestor resurse în vederea atingerii obiectivelor propuse în cadrul planurilor de dezvoltare;
 existenţa unui plan de dezvoltare – care creează/facilitează obţinerea resurselor financiare care să susţină procesele de dezvoltare la nivel local. Planul strategic clarifică pentru toţi factorii implicaţi în programele de ajustare sau dezvoltare socială, care sunt obiectivele urmărite de autorităţile locale pe termen mediu şi lung, rolul strategiei de dezvoltare fiind acela de a modifica optica elaborării unor strategii conjuncturale prin care se urmăreşte elaborarea ,,strategiilor de supravieţuire imediată” (satisfacerea unor nevoi imediate). Această perspectivă imediată trebuie înlocuită cu perspectiva dezvoltării strategice. Scopul acestei lucrări este acela de a face o diagnoză a spaţiului rural la nivelul comunei Palanca , în vederea identificării principalelor probleme cu care se confruntă această comunitate, precum şi definirii unei strategii de dezvoltare rurală.
Diagnoza acestui spaţiu a fost realizată pe mai multe nivele:
 nivel statistic;
 evaluarea activităţii administraţiei publice locale;
Strategia de Dezvoltare Durabilă a comunei Palanca reprezintă un document cuprinzător, care exprimă valorile comunităţii locale şi stabileşte obiectivele de dezvoltare, conturând viziunea asupra viitorului comunei, indicând direcţii de dezvoltare şi punctând traiectoria evoluţiei printr-o succesiune de proiecte ce urmează a se concretiza într-o listă finală de acţiuni.
De asemenea, Strategia de Dezvoltare se constituie ca principal instrument de lucru al
Consiliului Local Palanca , care va orienta gândirea, decizia şi acţiunea către obiectivele superioare sau către premisele obiectivelor. Contextul internaţional ales pentru trasarea Strategiei de dezvoltare este definit de aplicarea modelelor europene de dezvoltare socială, economică şi de mediu şi opţiunea faţă de modelul de dezvoltare durabilă.
Analiza contextului local a condus la un set compact de informaţii ce se regăsesc în analiza SWOT.

Comments are closed.

Close Search Window