Anunturi comuna|

Începând cu data de 18 octombrie 2023, între orele 08.00-16.00, se pot depune la Compartimentul asistență socială, cererile pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei şi a suplimentului pentru energie conform Legii nr. 226/2021, pentru sezonul rece 1 noiembrie 2023 – 31 martie 2024.
Beneficiarii sunt familiile cu un venit net lunar/membru de familie de până la 1386 lei şi persoane singure cu un venit net de până la 2053 lei, care dețin locuință conform evidenţelor din registrul agricol. Prin familie se înțelege soțul și soția sau soţul, soția şi copiii lor necăsătoriți, care locuiesc şi gospodăresc împreună; se asimilează termenului familie bărbatul şi femeia necăsătoriți, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi se gospodăresc împreună.
La stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii.

ACTE NECESARE:


– copie CI, Certificate de naştere, certificate de căsătorie, hotărâri judecătoreşti de divorț/act notarial;
– copie cupon de pensie, indemnizații handicap, şomaj din luna anterioară depunerii cererii;
– adeverinţă de rol cu locuință, teren şi animale de la Registrul agricol;
– certificat fiscal de la compartimentul de impozite și taxe;
– adeverinţă de salariat pentru membrii familiei cu salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cu valoarea bonurilor de masă, sau adeverință ANAF că nu realizează venituri;
– factura de energie electrică – cu locul de consum;
– talon auto/carte de identitate a vehiculului pentru solicitanți/ membri de familie care dețin în proprietate autoturism;
Pentru persoanele plecate în străinătate, titular sau membru de familie nu se acordă acest drept.

CUANTUM AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singureCuantum lunarTotal 5 luniSupliment lunar energie electrică/ lunăSupliment lunar pentru combustibili solizi sau lichizi/ lună
Până la 200 lei320 lei1600 lei30 lei20 lei
Între 200-320 lei288 lei1440 lei30 lei20 lei
Între 321-440 lei256 lei1280 lei30 lei20 lei
Între 441-560 lei224 lei1120 lei30 lei20 lei
Între 561-680 lei192 lei960 lei30 lei20 lei
Între 681-920 lei160 lei800 lei30 lei20 lei
Între 921-1040 lei128 lei640 lei30 lei20 lei
Între 1041-1160 lei96 lei480 lei30 lei20 lei
Între 1161-1280 lei64 lei320 lei30 lei20 lei
Între 1281-1386 lei32 lei160 lei30 lei20 lei

Între 1281-2053 lei

( persoana singură )

32 lei160 lei30 lei20 lei
LISTA BUNURILOR CE DUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI SAU A SUPLIMENTULUI DE ENERGIE
Bunuri imobile
1 Clădiri sau spații în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești;
2 Terenuri intravilane care depășesc 1000 mp în zona urbană și 2000 mp în zona rurală;
Bunuri mobile
1 Autoturism/motocicletă cu o vechime mai mică de 10 ani;
2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
3 Autovehicule, autoutilitare, autocamioane, rulote, autobuze,microbuze;
4 Șalupe, bărci;
5 Utilaje Agricole: tractor, combină autopropulsată;
6 Utilaje de prelucrare lemn: gater sau alte utilaje de prelucrat lemn acționate hydraulic, mecanic sau electric;
Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei
Terenuri/animale a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1000 euro pentru o persoană singură, respective 2500 euro pentru o familie.

Comments are closed.

Close Search Window